Standardizasyon Çalışmaları

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından çoğunlukla Avrupa Birliği standartları referans alınarak taslak olarak hazırlanan ve Odamız görüş ve önerilerinin belirlenmesi amacıyla Enstitünün internet sitesi kanalıyla Odamıza iletilen standart tasarıları, Odamız web sayfası kanalıyla üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunulmaktadır.

Söz konusu çalışma ile aşağıdaki kazanımların temin edilmesi amaçlanmaktadır.

  • Taslak olarak hazırlanan ve revize edilen standartlar hakkında sanayicimizin bilgilendirilmesi,
  • Standartlara uygun üretim yapan sanayicimizin kendi sektörleri ile ilgili standartlardaki değişikliklerden önceden haberdar edilebilmesi,
  • Sanayicimizin standart tasarıları hakkında varsa görüş ve önerilerini standartlara yansıtılabilmesi,
  • Genellikle EN normları referans alınarak bire bir tercüme edilen standart tasarıları ile kabul gören üretim teknolojileri, test metotları, güvenlik ve performans kriterlerinin sanayimize aktarılabilmesi.

Ayna Komiteleri

2004 yılından bu yana TSE; dünyadaki uygulamaları çerçevesinde ISO, IEC, CEN ve CENELEC teknik komiteleri ile birlikte çalışarak bu komitelerin ulusal yansımaları olan Ayna Komiteleri (mirror committees) oluşturmaktadırr. Sanayimizin üretim, ithalat ve ihracatlarını yakından ilgilendiren standardizasyon konusunda yapılacak çalışmalara aktif olarak katılmalarını sağlayacak olan ayna komiteleri, aynı zamanda sanayicimizin uluslararası ve Avrupa standartlarının hazırlanması aşamasında görüş bildirmelerine ve standartların ülkemiz koşullarına uygun ve ülke çıkarlarımız doğrultusunda oluşmasına katkıda bulunmasına fırsat sunmaktadır. Bu çerçevede, Ayna Komitelerine katılmak isteyen firma temsilcileri Odamız kanalıyla TSE’ye iletilerek uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımlarına olanak sağlanmaktadır.

AB Teknik Mevzuatının Uyarlanmasına ve Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar

Mevzuat ile ilgili Görüş Oluşturma Çalışmaları

  • Kamu kuruluşlarının uyum ve uygulama sorumluluğunda olan AB teknik mevzuatının hukuk sistemimize entegrasyonu ile ilgili çalışmalar kapsamında, bu kuruluşlarca hazırlanan AB’nin yeni, global, klasik yaklaşım direktifleri baz alınarak taslak olarak hazırlanan mevzuat taslakları hakkında Odamız görüş ve önerilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda öncelikle mevzuat taslağı, ilgili sektör üyelerimize iletilerek görüşleri istenmekte ve eş zamanlı olarak Meslek Komitelerimizin bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır. Belirlenen görüşler Odamız kanalıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak iletilmektedir.
  • AB teknik mevzuatı, standardizasyon, akreditasyon, uygunluk değerlendirme vb. alanlarında sanayicilerimiz tarafından Odamıza iletilen sorun ve öneriler ilgili Meslek Komitelerimizin değerlendirmeleri alınarak kumu kuruluşlarına iletilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.

İthalatta Ürün Güvenliği Mevzuatı (Diş Ticarette Standardizasyon Uygulamaları)

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla her yıl revize edilen ithalat tebliğleri ile ilgili revizyon çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana “CE İşareti Gerektiren Ürünlerin İthalatına İlişkin Ürün Güvenliği Tebliği”, TSE Standartlarına Tabi Ürünlerle İlgili Ürün Güvenliği Tebliği” ve “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Denetimine Tabi Ürünlere İlişkin Ürün Güvenliği Tebliğine” ile ilgili Meslek Komitelerimizin tamamına sorularak hazırlanan Odamız görüşleri Ekonomi Bakanlığına iletilmektedir. Ayraca, muhtelif zamanlarda üyelerimiz ve Meslek Komitelerimiz tarafından iletilen sorunlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Eğitim, Bilgilendirme Çalışmaları

AB teknik mevzuatı, standardizasyon, akreditasyon, uygunluk değerlendirme vb. alanlarda sanayicilerimiz tarafından talep edilen bilgiler Odamız uzmanlığı çerçevesinde yanıtlanmakta ya da ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir. Ayrıca, yukarıda sıralanan alanlara ilişkin seminer, panel, çalıştay vb. eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Yayın Çalışmaları

AB teknik mevzuatının ülkemizde uygulanmasına yönelik alanlara ilişkin Odamız web sayfası, Oda dergisi, basılı yayın hazırlama gibi muhtelif bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede, aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

Kitaplar

İSO Web Sitesi Yayınları