Resmi Gazetede Sanayi, 06.01.2016

YÖNETMELİKLER

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160106-1.htm

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’in 9 uncu maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları “(9) 1/1/2018 tarihinden itibaren tip onayı mevcut M1, M2 kategorisi ve N1 kategorisinin Sınıf I’inde yer alan araçlar, bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata, Ek I’de yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 sınır değerlerine uygun değilse, emisyonlar veya yakıt tüketimi ile ilgili gerekçelerle, bu tür araçların tip onayı belgeleri ve uygunluk belgeleri geçerli kabul edilmez.

(10) 1/1/2018 tarihinden itibaren tip onayı mevcut N1 kategorisinde yer alan Sınıf II ve Sınıf III araç ile N2 kategorisine ait araçlar bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata, özellikle Ek I’de yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 sınır değerlerine uygun değilse, emisyonlar veya yakıt tüketimi ile ilgili gerekçelerle, bu tür araçların tip onayı belgeleri ve uygunluk belgeleri geçerli kabul edilmez.” şekilde değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 17 nci maddesi. Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.” şekilde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160106-2.htm

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160106-3.htm

TEBLİĞ

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/32)

27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası “(1) 4 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, yeni tip onayı belgesi alacak M1, N1 Sınıf 1 ve M2 kategorisi araçlarda 1/1/2016, N1 Sınıf 2 ve Sınıf 3 ile N2 kategorisi araçlarda 1/1/2017 tarihinden, tip onayı mevcut M1, N1 Sınıf 1 ve M2 kategorisi araçlarda 1/1/2018 ve tip onayı mevcut N1 Sınıf 2 ve Sınıf 3 ile N2 kategorisi araçlarda 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanır. 4 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, araç kategorilerine göre karşılarında belirtilen tarihlere kadar ihtiyari olarak uygulanır.” şekilde değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/8/2018” ibaresi “31/8/2019” olarak değiştirilmiştir.Aynı Tebliğin 17 nci maddesi. Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.” şekilde değiştirilmiştir

Aynı Tebliğin Ek I’inin İlave 6’sında yer alan Çizelge 1 ekteki şekilde değiştirilmiştir. Eki için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160106-7.htm