Resmi Gazetede Sanayi, 23.12.2014

Yönetmelikler

Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 10 uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-5.htm

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi “26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.” Olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-6.htm

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 35 inci ve 36 ıncı maddesi değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-7.htm

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinde yer alan “1/1/2015” ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-8.htm

Tebliğler

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin onüçüncü fıkrası, 8 inci maddesinin birinci fıkrası, 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 21 inci maddesinde yer alan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ibaresi “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-17.htm

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/60)

Özet: 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onsekizinci fıkrasına dayanılarak ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde çiğ sütün süt tozu yapılmak suretiyle piyasadan çekilmesi ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullandıkları süt tozunu iç piyasadan temin etmelerine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-18.htm

Kurul Kararı

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Karar

Özet: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2015 yılı için Uygunluk/hizmet bedelleri düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-23.htm