Resmi Gazetede Sanayi, 27.12.2014

Yönetmelikler

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Fizibilite raporu” ve “Özet değerlendirme raporu” tanımı, 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 9 uncu maddesi ve 48 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-6.htm

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (ı), (k) ve (n) bentleri, 8 inci maddesinin birinci fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 70 inci maddesinin beşinci fıkrası, 72 inci maddesi, Geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile dördüncü fıkrası değiştirilmiş; 173 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra ilave edilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-7.htm

Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ödülleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi, “on” olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-8.htm

Tebliğler

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2015 yılında yapılacak uygulamada:

  • Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen esaslar ve açıklanan hususların göz önünde tutulması,
  • Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde tebligat mevzuatımız uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için gerekli işlemlerin yapılması tebliğ olunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-10.htm

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2014-30)

10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri teknik şartnamelerin listesini düzenlemektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-12.htm

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

İdaresince haklarında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesinin uygulanması neticesinde karar alınan yapıların sorumlu müteahhitlerine, Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğine göre verilen yetki belgesi numarasının 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince iptali ile şantiye şefleri hakkında yapılacak iş ve işlemlerde; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek olan mimar ve mühendislerin çalışmasını düzenlemektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-13.htm

Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak; 27/10/2014 tarihli ve 2014/6953 sayılı “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-14.htm

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak, butil akrilat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-15.htm

Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-16.htm

Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

2014/6972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmektedir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-17.htm

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak; 3902.10 G.T.P’li ISO 527 testine göre “Çekme Modülü” değeri 1525 MPA (megapascal) veya daha fazla fakat 1575 MPA’dan fazla olmayan, ISO 75-2 testine göre “Isıl Deformasyon Sıcaklık” değeri 85 ºC veya daha fazla fakat 90 ºC’den fazla olmayan, ISO 179/1eA testine göre “Charpy Çentikli darbe Dayanım (23 ºC’de)” değeri 3,5 kJ/m² veya daha fazla fakat 4 kJ/m²’den fazla olmayan, ISO 1133 testine göre “Akışkanlık İndeks değeri 11 gram/10 dakika veya daha fazla fakat 13 gram/10 dakikadan fazla olmayan polipropilen ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak, titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-19.htm

Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak, vinil asetat ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-20.htm

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinin “3204.14.00.00.00” ibaresinden sonra gelmek üzere bir alt satırına “41. Fasıl” ibaresi eklenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-21.htm

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/1)

/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-22.htm

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2014/2)

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

  1. İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,
  2. Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,
  3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,
  4. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141227-23.htm