Resmi Gazetede Sanayi, 05.03.2015

YÖNETMELİKLER

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi “Aşağıdaki tesisler ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından çıkartılan/çıkartılacak, 154 kV ve Üstü Gerilim Seviyesindeki İletim Tesislerinde Enerji Altında (Canlı) Bakım Çalışmaları Uygulama Koşulları Yönergesi kapsamında yapılacak bakım çalışmaları bu Yönetmeliğin kapsamına girmez.” şekilde değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-2.htm

TEBLİĞLER

Kompost Tebliği

Tebliğ; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri,11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olup; işletmelerin faaliyetlerinden ve/veya tüketimden kaynaklanan, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların; Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanmasına, Geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesine ve Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-8.htm

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-04)

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’in isminde ve Tebliğ metninde geçen “Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ve” ibaresi eklenmiş olup; Tebliğin 2 nci maddesi “Bu Tebliğ, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark Dilek Binası 1605. Cadde Bilkent/ANKARA adresinde yerleşik Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.” Olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-9.htm

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-05)

12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)’in ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-10.htm

Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-03)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-06)

24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-03)’in 1 inci maddesi “Avrupa Komisyonu tarafından 2055 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan ve Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çınar Sokak No:3 Demir Plaza Kat:5 34805 Kavacık/İSTANBUL adresinde bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.” Olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305-11.htm