Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin DesteklenmesiÜlkemizde 2008 yılında yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yeni teşvik ve destekler getirilmiştir.

Bu Kanunun amacı Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için

  • teknolojik bilgi üretilmesini,
  • üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
  • ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
  • verimliliğin artırılmasını,
  • üretim maliyetlerinin düşürülmesini,
  • teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
  • rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,
  • teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
  • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.

Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği.

Kanunda belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği.