Resmi Gazetede Sanayi, 28.12.2014

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 1, 4,5,6,7,8,10,11 ve 14 üncü maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141228-11.htm