Resmi Gazetede Sanayi, 30.12.2014

Yönetmelikler

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Yönetmelik

7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “1/1/2015” ibaresi ile aynı maddenin yirminci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “1/7/2015” olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230-1.htm