Resmi Gazetede Sanayi, 23.12.2014

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 35 inci ve 36 ıncı maddesi değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-7.htm

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinde yer alan “1/1/2015” ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-8.htm

Tebliğler

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin onüçüncü fıkrası, 8 inci maddesinin birinci fıkrası, 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 21 inci maddesinde yer alan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ibaresi “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223-17.htm