Resmi Gazetede Sanayi, 16.02.2015

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2009/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/14)

Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin 2 inci maddesi birinci fıkrası (ıı) bendi değiştirilmiş, (ii), (jj) ve (kk) maddeleri eklenmiştir. Ayrıca 3 üncü maddesi birinci fıkrası, 6 ıncı maddesi birinci fıkrası, 15 inci maddesi birinci fıkrası değiştirilmiş, geçici 7 inci maddesi eklenmiştir. Tebliğin ekleri iş bu maddelere uygun olarak değiştirilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150216-5.pdf