Deri ve Deri Mamulleri Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-12grup-01

İstanbul Sanayi Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ve beraberindeki Başkanlık yetkilileri ile Meslek Komitesi Üyeleri bir araya geldi.

12. Grup Deri ve Deri Mamulleri Sanayii adına toplantıya katılan Meclis Üyesi İbrahim Aydoğan ve Meslek Komitesi Üyesi Cem Özvardar aşağıdaki konuları dile getirdi:

KIYMETLİ KÜRKTE, HAMMADDE VE YARI MAMUL İTHALATINDA ÖTV YÜKÜNÜN KALDIRILMASI

Yurt dışında özel çiftliklerde yetiştirilen hayvanların derisine kıymetli kürk denilmektedir. Bu ürünlerin %95’i ihracatta, geri kalanı yurt içi turistik mağazalarda satılmaktadır. Türkiye’nin ortalama ihracatta birim fiyatı kg başına 1,5$’dır. Dünya’da moda ürün-kıymetli kürk diye tabir edilen üründe birim fiyat kg başına 1.000.-$ ile 5.000.-$ arasındadır. Kıymetli kürkte Dünya çapında 30 milyar $’lık pazar bulunmaktadır ve Türkiye bu ürünleri üretebilecek sayılı ülkeden birisidir. Ancak üretici diğer ülkelerde bulunmayan %43’lere varan KDV+ÖTV yükü ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkilemekte ve söz konusu pazardan pay almasına engel teşkil etmektedir.


Meclis Üyesi İbrahim Aydoğan

Kıymetli kürkte, hammadde ve yarı mamul ithalatında ÖTV yükü kaldırılmalıdır. ÖTV’nin kaldırılması istihdamı arttırılmasına katkıda bulunacak ve deri ürünleri sektörünün ihracat rakamlarının yıllık bazda 4-5 katına çıkmasını sağlayacaktır. Bu konunun el alınması için Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile sektörel temsilcilerden oluşan komisyon kurulabileceği düşünülmektedir.

İHRACAT SAYILAN ÖZEL FATURALI MAL TESLİMLERİNDE ÖTV İSTİSNASI

20.08.2015 tarih ve 29451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Özel Tüketim Vergisi (IV)Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nin “A-İhracat İstisnası” kısmında hangi tür teslimlerde ÖTV istisnası uygulanacağı belirtilmektedir.

“1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamına giren malların ihracat teslimleri, Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca;

• Teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması,

• Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde ÖTV’den istisnadır.


Meslek Komitesi Üyesi
Cem Özvardar

Bu bağlamda, (IV) sayılı liste kapsamındaki malların, imalatçıları tarafından yurt dışındaki müşterilere teslim edilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkması halinde bu teslim ÖTV’den müstesnadır.

“Yurt dışındaki müşteri” tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.”

“6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler

Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamındaki, “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)” ile “Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)” uygulamalarına ilişkin olarak mezkûr Kanun ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan düzenlemelerin ÖTV uygulaması bakımından geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu nedenle, Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren malların tesliminde ÖTV istisnası uygulanmaz veya tahsil edilen ÖTV iade edilmez.”

13/01/2018 tarih ve 30303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İHRACAT:2003/3)’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğin (İhracat:2017/9) 1.Maddesinde Özel Fatura ile yapılan ihracatın Gümrük Beyannamesi olduğu 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4.Maddesi 1. Fıkrası (d) bendine istinaden ihracat olarak kabul edildiği ifade edilmektedir.

İhracatçı firmalar yukarıda söz konusu uygulama ile ilgili olarak mağdur olmaktadırlar. Gümrük Çıkış Beyannameli ihracatlarda ÖTV istisnası uygulandığı halde, özellikle Rusya, Ukrayna, Kazakistan vb. ülkelere ilgili tebliğ kapsamında ihracat sayılan özel faturalı mal teslimlerinde bu istisnanın uygulanmaması, söz konusu ihracatçıları olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum ülke ekonomisine döviz girdisine negatif yönde yansımaktadır.

Ayrıca KDV Kanunu’nda ilgili kapsamında ihracat sayılmakta olan Özel Faturalı mal teslimlerinin, bu tebliğ ile kapsam dışında bırakılması yasaların çelişmesi ve kayıt altına alınması gereken işlemlerin fazlalaşmasına sebebiyet vermesi açısından ayrıca değerlendirilmelidir.