Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

 • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-31grup

İstanbul Sanayi Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ve beraberindeki Başkanlık yetkilileri ile Meslek Komitesi Üyeleri bir araya geldi.  

31. Grup Elektrik, Elektronik Ve Bilişim Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Uran Tiryakioğlu’nun dile getirdiği konulara aşağıda yer verilmiştir.

KDV ile İlgili Konular

 • Yazılım, hammadde ve mal giriş olmadığından KDV girişi de olmayan, şahıs şirketlerinde de yapılan, emek ve bilgi yoğun bir yüksek teknoloji ürünüdür. Üründe %18 KDV denmesi son kullanıcıda fiyatı %18 artırmaktadır.
  1. Yazılım tasarımı yapan birinci el firmaların bayilere yazılım satışının KDV oranının %1’e indirilmesi ile Liste 1 kapsamına alınmalıdır.
  2. Yazılım, iş görerek verim artıran, vazgeçilemez ve önemli bir teknolojik araç olduğundan, KDV oranı Liste 2 kapsamında %8 olarak tüketiciye yansıtılmalıdır.
 • Türk elektronik sanayinin komponentlerinin ağırlığı ithaldir. Elektronik alanında çok kullanılan bu komponentler, dünyada 2-5 arasında global üretici tarafından çok büyük ölçekte üretilir ve Türkiye’de üretilmesi de olanaksızdır. Bu durumda, Sektör için tek çare bu ithal komponentlerin gümrükte ödenen KDV’yi aşağı çekerek yerli sanayiye finansman avantajı getirmek, diğer bir deyimle söz konusu komponentleri liste 2’ye almaktır.
  1. 8471. 70 Bellek birimleri RAM, %8 KDV,
  2. 8473 Bilgisayar Aksam ve parça ve aksesuarları (kutular kılıfları ve aksesuarları hariç) Ana kart, HDD %8 KDV,
  3. 8529.90.65.45 Uydu Alıcısı Tüner %8 KDV,
  4. 8529.90.65.50 TV Tüner %8 KDV,
  5. 8529. 90.92.55 OLED Modül %8 KDV,
  6. 8529.90.92.65 OLED Display %8 KDV,
  7. 8529.90.92.65 44 LCD Modül %8 KDV,
  8. 8529.90.92.75 LED Bar %8 KDV,
  9. 8532.21 Tantal kondansatörler %8 KDV,
  10. 8532.22 Elektrolitik kondansatörler %8 KDV,
  11. 8532.23-24 Seramik kondansatörler %8 KDV,
  12. 8541 Diyotlar %8 KDV,
  13. 8542 Elektronik Entegre Devreler %8 KDV,
  14. 8543.70.90.00.15 Infrared uzaktan kumanda %8 KDV,
  15. 9013.80.20.00.12 Open Cell (LCD) %8 KDV,
  16. 9405.40.39.30 LED Bar %8 KDV,

  Bu durumda devlet %18 KDV’yi hiç kayıpsız olarak ürün satış anında tahsil etmiş olacak; yerli üreticinin girdileri gümrükleme aşamasındaki (4-6 ay önce) KDV’nin finansmanı ihtiyacı azalacaktır. Böylece komple ithal edilen yabancı ürünlerin gümrüklemede ödediği %18 KDV’ye karşın yerli üretimin finansman dan doğan avantajı ile, rekabet gücü biraz artacaktır.

 • KDV iade uygulaması ile ilgili sorunlar devam etmektedir. İade süreçlerinin uzun olması firmalarımıza finansman zorluğu ve ek maliyet getirmekte, firmalar zaman zaman borçlu konuma düşebilmektedir. İade süreçlerinin hızlandırılması konusunda yeni adımlar atılmalıdır.
 • Finansal kiralama Leasing, özellikle KOBİ’lerin önemli bir yatırım finansman aracıydı. Geçmişte leasing kullanımı, araç kiralama gibi bazı alanlarda amacı dışına sapmış, KDV kayıpları yaşanmış, bu nedenle leasing kapsamı aşırı daraltılmıştı. Daralan kapsamı ile artık birçok sektör yatırımlarında %1 KDV li leasing metodunu kullanmaktadır. Elektronik sektörünün aşağıda belirtilen yatırım kalemlerinin,
  1. 8471.50.00.90 sunucular
  2. 8471.70.70.90 disk üniteleri
  3. 8479. 50’ye giren otomatik SMD dizgi makinaları
  4. 8517.62.00.90 “Backbone Switch”leri

  27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına dair karardaki listeye eklenmesi ile %1 KDV’li finansal kiralamanın tekrar önünün açılması çok yararlı olacaktır.

ÖTV ile İlgili Konular

 • Sektörümüzün ürünleri TV, uydu alıcı gibi cihazlar günümüzde lüks tüketim olmaktan çıkmış, herkes için günlük yaşamın vazgeçilmez aracı haline gelmiştir. Lüks tüketim sınıfına girmeyen bu tür cihazlardan ÖTV kaldırılarak; hane halkına maliyetin düşürülmesi, üretim artışı sonucu fabrikalarımızın, yan sanayilerin ölçeğini, istihdamını, verimini arttıracak, ihracat artışı ile uluslararası platformda rekabet gücü getirecektir.
 • Elektronik sektörü proseslerinde temizlik ve lehimleme işlemlerinde liste 1’de var olan az miktarda ÖTV’li solvent kullanmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların temizleme kartuşu bile aynı kapsama girmektedir. Bu solventlerde kötüye kullanımı engellemek için komplike beyanlar ve ağır prosedürlere uygulanmaktadır. Sanayici başına yılda 400 litreye kadar bu tür solüsyonlarda istisna uygulanmalıdır.

Amortisman ile İlgili Konular

 • Gelişmiş yörelerde %100 yatırım indirimi teşviği kaldırılmış, geçen zaman içinde Amortismana tabi Sabit Kıymetlerin (ATİK) de amortisman süreleri aşırı uzatılmış, dolayısıyla sanayi yatırımı cazibesini iyice kaybetmiştir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için amortisman sürelerinin, sınai yatırımlar ile ilgili olan kısımlarının tekrardan kısaltılması gereklidir.

  Bina amortismanlarında;
  1. ATİK listesi 1.1.1. belirtilen binalarda 50 yıl bina amortismanı aşırı uzundur. Özellikle fabrika binalarında teknolojik gelişim, verim artırımı, kapasite artırımı çerçevesinde sürekli yenileme, tadilat gerekmektedir. Bu nedenle; sınai işletmelerin kapasite raporlarının geçerli olduğu adresindeki binasının tamamının amortisman süresi 15 yıla indirilmelidir.
  2. ATİK listesi 1.2.1. belirtilen binalarda da faydalı ömür süresi 10 yıla indirilmelidir.

  Makine – teçhizat yatırımı, gelişen teknoloji ile daha verimli, daha çok fonksiyon içeren, daha yüksek standartlarda makine modellerini birbiri ardından çıkmaktadır. Makineler ve birçok muhasebe ve kaynak planlama (ERP) yazılımları yerli malıdır. Amortisman süresinin kısaltılması hem sanayi yatırımlarının yenilenmesi özendirilecek, hem de yerli üreticilerin satış imkanlarını artıracaktır. Bu nedenle;

  1. Bilgisayarların amortisman süresi 2 yıla indirilmelidir,
  2. Yazılımlar sürekli teknolojisinin geliştirilmesi, yeni ihtiyaçların yeni yazılım modülleri ile karşılanabilmesi için direkt gider yazılabilmelidir,
  3. 3.62. de bulanan Fuar Stantları, bir-iki fuar gidiş-gelişinde kullanılamaz hale gelmekte, parçalanmaktadır. Esasen görsel moda da sık değiştiğinden dolayı faydalı ömür süresi 2 yıla indirilmelidir,
  4. 3.69. Kalıplar ürünlere parça yapmak için kullanılır. Basıldığı ürünün ömrü belirlenen faydalı ömürden daha kısa olması nedeniyle kalıplar belirtilen süreden daha kısa sürede (fiziki olarak az yıpransa bile) devre dışı bırakılarak hurda haline gelmektedir. Bu nedenden dolayı belirtilen kalıp cinslerinin faydalı ömrü %50 kısaltılmalıdır,

  Diğer taraftan, listede geçen, sanayinin kullandığı makine teçhizatın içinde bulunan birçok makinenin faydalı ömürleri %20 oranında kısaltılmalıdır. (Örneğin: 3.8.9. HİDROFOR 10 yıl olan faydalı ömrün 8 yıla indirilmesi)

Faturalama ve E-Fatura Uygulaması ile İlgili Konular

 • BA formları problemleri devam etmektedir:
  Giderlerin 5000 TL üstü olması durumunda ilgili döneminde bildirimi mecbur tutulmuştur; ancak KDV kanununda hesap dönemi içinde indirilecek KDV olarak kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Fakat VUK mükerrer 355. Maddede süresinde verilmeyen bildirimlere ilk 10 gün geçtikten sonra 15 güne kadar cezanın 1/5 ödenmekte, daha sonrasında indirimsiz olarak ceza uygulanmaktadır. Firmaların hesap dönemi içinde gelen gider faturalarını kullanabildiği halde BA formları ilgili döneminde bildirilmek zorunda. BA formlarının da KDV hükümlerine uygun olarak indirilecek KDV olarak beyan edildiği dönemde (takip eden ayın 30 una kadar) bildirilerek cezai duruma düşülmesi engellenmelidir.
 • e-Fatura problemleri devam etmektedir:
  VUK mükerrer 242. Maddesi ile uygulamaya giren e-Fatura her konusu ile kâğıt ortamındaki fatura ile aynı statüdedir. Ancak, herhangi bir neden ile e-Fatura düzenlenmesi gerekirken sehven kâğıt ortamında fatura düzenlenmesi durumunda VUK 353/1 Maddesi uyarınca ilgili faturanın %10u tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bu uygulamanın yanlış olduğu düşünülmekte, VUK 353/1 yerine konunu VUK 352/2-7 Maddesi kapsamında ikinci derece usulsüzlük olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
  Bunun yanında, E Fatura düzenleyicisini karşı tarafın e-Fatura alıcısı olduğunu tespiti GİB yayını listeden yapılmaktadır. Alıcının bildirimde bulunmamasının suçu düzenleyiciye de yansımaktadır. Bu durumun düzeltilerek konunu sadece muhatabı olana uygulanması adil olacaktır.
 • e-Defter:
  Berat konusu Bakanlığın ısrarla sıkıntı yarattığı konulardan bir tanesidir. Özellikle 2017 hesap döneminden itibaren hadlerin aşağı çekilmesi nedeniyle konu daha da sıkıntılı hale gelmesi beklenmekte. Bu nedenle, beratlarda belli koşullar dahilinde kaldırılma ve yeniden berat alınması yolu açılmalıdır.
  VUK mükerrer 242. Maddesi ile uygulamaya giren e-Fatura kullanıcıları yine e-Defter kullanıcısı da olmak zorundadır. E-Defterin beratı berat alınan ayın 3 ay sonrası alınmak zorundadır. Fakat herhangi bir nedenle yapılması gereken (KDV, Geçici vergi, Kurumlar/gelir vergi yıllık beyanı vb.) düzeltmeler ancak GİB’e yapılan başvurunun kabulü ile beratın iptali ve düzeltmesi yapılabilmektedir. Düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi yine başvurunun dilekçe ile yapılması, ancak başvuru ile birlikte berat işleminin iptalinin GİB tarafından hızlıca yapılarak işlemlerdeki çelişkinin kaldırılması, firmaların zaman kaybını engelleyeceği gibi açıkta kalan bu konu da anlaşılır olacaktır.

Diğer Konular

 • Son zamanda yapılan düzenlemeler ile sözleşmelerin sadece tek nüshadan damga vergisi alınması; ve sadece tutarı değişen ve devam eden sözleşmelerden damga vergisi alınmaması kurala bağlanmıştır.
  Çözümlerin devamı olarak sanayi şirketlerinin yapacakları satınalma ve satış sözleşmeleri Damga vergisinden muaf tutulması, bürokrasi azaltarak sanayi için son derece yararlı olacaktır.
 • Firmalarca kullanılmakta olan kredilerin faizleri üzerinden %5 BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) alınmaktadır. Söz konusu vergi, finansman maliyetini yükselterek, dış pazarlarda firmaların rekabet gücünü azaltmaktadır. Teşvik belgeli makine alımında kullanılan kredilerdeki BSMV istisnası, sanayicilerin kullandığı tüm krediler için benzer şekilde geçerli olmalıdır.