İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-20grup

İstanbul Sanayi Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ve beraberindeki Başkanlık yetkilileri ile Meslek Komitesi Üyeleri bir araya geldi.

20. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Üyesi Ali İhsan Şerbetçi’nin dile getirdiği konulara aşağıda yer verilmiştir.

  • Tıbbi Cihaz sektöründe KDV Kanunu kapsamındaki temel sorun farklı KDV oranı uygulamasıdır. Tıbbi cihaz sektöründe mamul ürün alımlarında %8, hammadde alımlarında ise %18 olmak üzere iki farklı oranda KDV uygulaması bulunmaktadır. %18 oranından hammadde alarak mamul hale getiren üretici bu ürünü GTİP numarasına göre %8 ve %18 KDV ile satmaktadır. Her ne kadar oran farklılığı nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade alınması mümkün olsa da iade veya mahsup süreci pratikte çok uzun ve pahalı olmaktadır. Bu nedenle imalatçılar farklı KDV oranı nedeniyle oluşan farkı finanse etmek zorunda kalmaktadır. İmalatçı finansmanını yatırıma dönüştürüp imalat çeşidini veya adedini arttırmak yerine KDV farkını finanse etmek durumunda kalmaktadır. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda (Karar sayısı: 2007/13033) yapılan değişiklikte, (24.03.2012 tarih ve 28243 sayılı R.G.- 2012/2931 Sayılı. BKK) KDV oranları %8 olarak düzenlenmiştir. Söz konusu değişiklikte Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddelerin KDV oranları %8 olarak düzenleme yapılarak sektörün yaşadığı hammadde KDV oranı problemi çözülmüştür. Ancak benzer problemleri yaşayan Tıbbi Cihaz sektörü için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Sektörümüzün yaşadığı KDV sorununu, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ürünlere yapılan uygulamanın benzeri şekilde, üretimini yaptığımız Tıbbi Cihazlarda kullanılan hammadde girdilerinin, KDV oranlarının %8’e düşürülmesidir.
  • KDV Kanununun 30. Maddesinde yer alan deprem, sel ve bakanlığın yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangında zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan malların katma değer vergisi indirim konusu yapılamamaktadır. İlaç firmalarının, hasta ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmesi için, stokta ilaç bulundurmaları toplum sağlığı açısından gereklidir. Bunun sonucu olarak, ihtiyaten stokta tutulan ilaçların bir kısmının son kullanma tarihi geçmektedir. Son kullanma tarihi geçen ilaçlar, yasal prosedürler yerine getirilerek imha edilmektedir. Ancak bu nedenle imha edilen ilaçların “zayi mal” kabul edilerek KDV indirimine konu edilememesi firmaları zor durumda bırakmaktadır. Sektörde yaklaşık %10 oranında zayi mal oluşmaktadır. Vergi idaresinin daha önceki yaklaşımına paralel olarak, son kullanma tarihi geçmesi nedeniyle imha edilen ilaçlar için yüklenilen KDV’nin indirimine imkan tanınmalıdır.
  • İhale eksiltmelerinde ve/veya eksiltilen malzemelerin alınmaması ve ihale iptali nedeniyle ödenen damga vergilerinin geri ödenmesi ve/veya mahsup edilmemesi firmalara mali külfet getirmektedir.
    1. Damga vergisi alınarak sözleşmesi yapılan ihalelerde bir kalemde %20 eksiltme yapılmakta ve daha sonra farklı kalemde veya aynı kalemde tekrar %20 artış yapılabilmektedir. Bu durumda zaten önce ödenmiş olan damga vergisi tekrar artırımda istenmektedir. Böyle durumlarda ya eksiltmeye karşılık gelen damga vergisinin firmaya iadesi yapılmalı ya da artırım yapıldığında eksiltmeye tekabül eden damga vergisinden mahsup edilmelidir.
    2. İhalelerde sözleşmeden sonra hastaneler bazı kalemlerde %20 indirim yapabilmekte, ancak ihale süresinin tamamlanmasına yakın indirim yapıldıktan sonra kalan malzemenin yine belli bir kısmını almamaktadırlar. Bunun için firmaya karşılıklı fesh sözleşmesi yapma talebinde bulunmakta ve firmalar mecburiyetten bu talebi kabul etmek durumunda kalmaktadır. Sözleşme yapılırken tüm vergilerini ödediği, teslim edilecek düşüncesi ile hazır tuttukları bu malzemeler firmalara hem maddi hem de fazla stok olarak külfet getirmektedir,
    3. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre; karar firmaya tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde damga vergisinin vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu süre içerisinde karşı firmadan kesinleşen ihale kararına itiraz olmaktadır. Firma uhdesinde kalan kalemler iptal olabilmekte, karar süreci bazen yaklaşık 2 ay sürebilmektedir. Karara göre damga vergileri yatırılmış olursa, aradaki iptal edilen kaleme ait damga vergisi tutarını vergi dairesinden geri alma konusunda sorun yaşanabilmektedir. Bundan dolayı damga vergisinin yatırılmasında sözleşmeye davet yazısının beklenmesi daha uygun olacaktır.