Kozmetik Sektörü Gelir İdaresi Başkanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
gelir-idaresi-toplanti-19grup

İstanbul Sanayi Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili güncel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere 7 Şubat 2018 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü ve beraberindeki Başkanlık yetkilileri ile Meslek Komitesi Üyeleri bir araya geldi.

19. Grup Sabun, Deterjan, Kozmetik ve Esans Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Başkanı E. Ali Bello ve Meclis Üyesi Sevda Arıkan’ın dile getirdiği konulara aşağıda yer almaktadır.

  • Tüm dünyada vergi oranları düşürülürken; kalkınmanın motoru olan kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi oranının %20’den %22 ye çıkarılması firmalara ilave yük getirmiştir. Kurumlar vergisinin düşürülmesi değerlendirilmeli, kısa vadede eski düzeye inmesi mümkün değilse, kanunda belirtilen 3 yıllık süre ile sınırlı kalması sağlanmalıdır.
  • Şirketlerin aktifinde 2 yıldan uzun süredir kayıtlı olan gayrimenkullerin satış kazancı istisnasının %75’den %50’ye düşürülmesi, şirketlere ilave bir maliyet getirmiştir. Gayrimenkul satış kazancı istisnasının eskiden olduğu gibi %75 olarak uygulanması talep edilmektedir.  Eski oranlara geri dönülemiyorsa, hiç olmazsa istisnadan faydalanmayan kazanç tutarının hesaplanmasında, eskiden olduğu gibi “maliyet artış fonu” uygulaması getirilmelidir.
  • Kurumların yurt dışında stopaj yoluyla ödemiş olduğu vergilerin, kanunla anılan belgelerin ibraz edilmesi şartı ile beş yıllık zamanaşımı süresi içinde düzeltme yolu ile iade/mahsubunun yapılabilmesinin mevzuata uygundur. Ancak vergi idaresinin KVK’nun 33. Maddesinde belirtilen bir yıllık süreyi hak düşürücü bir süre olarak yorumlaması mükerrer vergilemeye neden olmaktadır. Halbuki bu süre; Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi sırasında ispat edici belgeler ibraz edilmeden mahsup hakkını kullanan mükellefler için verilen bir süredir.
    Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi esnasında, değişik nedenlerle tevsik edici belgeleri ibraz edemeyen ve bu nedenle mahsup hakkını da kullanmayan mükelleflerin 5 yıllık zamanaşımı süresince düzeltme beyannamesi vererek mahsup hakkını kullanması yasal bir haktır.
  • Holding şirketlerin grup firmalarına vermiş oldukları kefaletler nedeniyle yüzde 2 komisyon ve bunun üzerinden de KDV alınması gerektiği şeklinde vergi idaresi tarafından, tarhiyat yapılmaktadır. Bu gerçekçi olmayan uygulamanın düzeltilmesi için tebliğ veya sirküler çıkarılması uygun olacaktır.
  • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler ile ilgili davalar mükellef tarafından kazanılsa bile, vergi denetim elemanları tarafından yeniden tarhiyat konusu yapılmaktadır. Bu durum kısır bir döngü oluşturmaktadır.