TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi İstanbul Sanayi Odası Üye Seçimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 6 Kasım 2014 tarihinde yenilemiş olduğu ���TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul Esasları” kapsamında, “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Seçimlerine Dair Usül ve Esasları”na göre yapılacak seçimlere ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

1. Seçim Günleri

İstanbul Sanayi Odası’ndan kayıtlı TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 5 asil ve 5 yedek üye seçimi 25 Aralık 2014 Perşembe günü İstanbul Sanayi Odası’nın İstiklal Cad. No:142 Kat:1 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Odakule Binası’nda yapılacak ve oylar 10:00-16:00 saatleri arasında kullanılacaktır.

2. Listelerin Asılması

Seçimde oy kullanabilecek İl Kurulu üyelerini gösteren liste 16 Aralık 2014 Salı günü 09.00’da İstanbul Sanayi Odası Ana Hizmet Binası (Meşrutiyet Cad. No:62 Tepebaşı) girişinde asılmak suretiyle ilan edilecektir.

3. Listelere İtiraz

Listelere itirazlar; listelerin askıda bulunduğu süre içerisinde İstanbul Sanayi Odası’na yazılı olarak yapılır.

İtirazlar, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulunca incelenir ve en geç iki işgünü içerisinde karara bağlanır ve bu kararlar İstanbul Sanayi Odası Ana Hizmet Binası’nda 22 Aralık 2014 Pazartesi günü asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden itibaren iki işgünü içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilir. Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0 312 218 24 84 No’lu faksına ulaştırılır. Merkez Seçim Kurulunun 23 Aralık 2014 tarihinde vereceği karar kesindir.

4. Adaylık ve Seçilme Yeterliliği

İl İcra Komitesi üyeliği için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak şarttır.

İl İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları, 16 Aralık 2014 Salı gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde yukarıda belirtilen aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte en geç 22 Aralık 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul Sanayi Odası’na yapılacaktır.

Aday olabilme şartlarını taşıyan adaylara ilişkin liste, 24 Aralık 2014 Çarşamba günü mesai başlangıç saatinden itibaren Ana Hizmet Binası girişinde, seçimin yapılacağı Odakule Binası 1. Katta asılmak ve Odamız internet sayfasında yayımlamak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilecektir.

5. Seçim Sandık Kurulu Yerleri

İstanbul Sanayi Odası’dan kayıtlı TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin oy kullanabilmeleri için 1 sandık kurulu oluşturulmuştur.

Seçim sandık kurulu oy alım işlemlerini 25 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nın İstiklal Cad. No:142 Kat:1 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Odakule Binası’nda 10:00 -16:00 saatleri arasında yapacaktır.

6. Oy Kullanma

Oy verme işlemi, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.

Seçmen listesinde adı olmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin nüfus cüzdanı veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki ismin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

İl İcra Komitesi üyesi adaylarının isimleri alfabetik olarak sıralanmış bir liste halinde oy verme yerinde bulunacaktır. İl İcra Komitesine seçilecek asil ve yedek üye sayısı da burada yazılı olarak ayrıca ilan edilir.

Zarflara konulacak her bir oy pusulasında İcra Komitesi asil ve yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez.

7. Seçim Sonuçlarının İlanı, İtirazlar, Kesinleşme

25 Aralık 2014 Perşembe günü yapılacak TOBB İstanbul İl Genç Girişimciler Kurulu İstanbul Sanayi Odası İcra Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminin geçici sonuçları 26 Aralık 2014 Cuma günü Ana Hizmet Binası ve seçimin yapıldığı Odakule Binası 1. Katta ilan edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır.

İSO Yönetim Kurulu tarafından itirazlara ilişkin verilen kararlar, 29 Aralık 2014 Pazartesi günü Ana Hizmet Binası ve seçimin yapıldığı Odakule Binası 1. Katta asılmak suretiyle ilan edilir. Bu kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulu itirazı iki işgücünü içerisinde karar bağlar. Merkez Seçim Kurulu’na yapılacak itirazlar TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0 312 218 24 84 No’lu faksına ulaştırılır. Merkez Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir.

Kesin seçim sonuçları 2 Ocak 2015 Cuma günü Ana Hizmet Binası’nda, seçimin yapıldığı Odakule Binası 1. Katta ve Odamız internet sitesinde www.iso.org.tr yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

GGK Bilgi Notu Attach İSO GGK Seçmen Listesi Attach