Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Ambalaj Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Sektörel rehberlerden ilki olan Ambalaj Sanayi kitapçığında AB mevzuatında ambalaj sanayinin düzenlenişine ilişkin bilgilere yer verilirken, hazır ambalajlı ürünler, Türkiye'de de uygulanmakta olan ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi, AB'deki gıda ile temas eden ve ahşap ambalajlar konusundaki gelişmeler ve düzenlemeler, ambalajlama ve etiketleme kuralları, ambalaj sektörünü ilgilendiren kimyasallar ve tehlikeli malların taşınmasına ilişkin düzenlemeler ve ambalaj tasarımlarının korunmasına ilişkin bilgilerle birlikte Türk mevzuatının uyumu konusunda da bilgilere ulaşmak mümkündür.

Yayın Tarihi : Temmuz 2010 İNDİR

Makine İmalat Sanayi Sektörü

Makine İmalat Sanayi, ülkelerin küresel güç olma hedefleri üzerinde belirleyici, önemli ve öncelikli bir sektördür. Sektör, ürettiği yatırım ve ara malları ve sunduğu hizmetler bakımından bütün öenmli sanayi kolları ile stratejik işbirliği içindedir. Makine İmalat Sanayi güçlü olan ekonomiler, imalat sanayinde de diğer ülkelere göre ayrıcı üstünlüğe sahip olmaktadırlar. Çalışmamız, 7 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sektörün tanımı ve kapsamı açıklanmış, ardından gelen üç bölümde ise sektörün genel ve alt sektörler itibariyle durum ve yapısı uluslararası karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Alt sektörler itibariyle dış ticaret gelişmeleri, toplam 21 başlık altında ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Bir anlamda, her bir alt sektörün fotoğrafı çekilmiştir. Dördüncü bölümde, sahip olduğu ve geliştirdiği teknolojiler ile girdi sağladığı tüm sektörlerin ürünlerinin fonksiyonlarını belirleyen ve imalatını sağlayan makine sektöründe teknoloji konusu üzerinde durulmuştur. Sektör açısından kritik önem taşıyan ARGE alanındaki durum ve gelişmeler bu başlık altında özetlenmiştir. Dünya makine imalat sanayindeki gelişmeler beşinci bölümün odağındadır. Altıncı bölümde rekabet gücü analizine aittir. Yedinci ve son bölümde, oluşturulan sektör vizyonu temelinde stratejik amaçlar sıralanmış ve bu amaçlara ulaşabilmesi için yapılması gerekenler "politikalar" olarak önerilmiştir.

Yayın Tarihi : Mayıs 2010 İNDİR

Otomotiv Sektörü (2007)

Otomotiv sanayinde sürdürülebilir rekabet gücünün sağlanması, üretim alanında ulaşılan yetkinliğin güçlendirilerek devam etmesi yanında, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanlarındaki yetkinliğin de varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu yetkinliğin hedefi, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının sağlandığı özgün teknoloji ve ürünlerin Türkiye'de geliştirilmesidir. Bu süreç "Üretim Merkezi"nden, "Mükemmeliyet Merkezi"ne dönüşümü gerektirmektedir. Bu raporda da ülkemizin sahip olduğu potansiyel üstünlükler ve küresel paylaşımla ilgili konulara ışık tutulmaktadır.

Yayın Tarihi : Aralık 2007 İNDİR